Search

Information

หน้าแรก

ศูนย์หัตถศิลป์

 

          DSC02839ศูนย์หัตถศิลป์ก่อตั้งขึ้นวันที่ 29 เมษายน 2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกประเภทให้มี สมาธิในการเรียนมากขึ้น โดยทางศูนย์ใช้งานศิลปะทุกแขนงบำบัด เช่น สอนนาฎศิลป์บำบัดกล้ามเนื้อมือ ขา ลำตัว ของเด็กออทิสติก สอนดนตรีไทย ร้องเพลง บำบัดเด็กสมาธิสั้น   การร้อยลูกปัด  เย็บกระเป๋าผ้า  บำบัดเด็กสมาธิสั้น ทางศูนย์มักจะได้รับเด็กที่มีปัญหา จากโรงเรียนระดับอนุบาล   ประถมศึกษา

 

 

 

 

  • เด็กคนหนึ่งสมาธิสั้นมากต้องกินยาสมาธิเรียนไป 5-10 นาที ลุกเดินแล้ว เราบำบัดด้วยการร้อยลูกปัด  เด็กคนนี้เรียนได้ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีอาชีพส่วนตัวเรียบร้อยแล้วอยู่ในสังคมได้ปกติ

                    

  • เด็กคนหนึ่งสมาธิสั้นมากไม่สนใจในการเรียนมีปัญหาในห้องเรียนมากมาฝากให้ บำบัด ครู บำบัดด้วยการเย็บปักถักร้อย ประมาณ  6  เดือนเท่านั้น ครูประจำชั้นของเด็กรายงานมาว่าเด็กมีความตั้งใจเรียนดีขึ้น

                   

  • ปัจจุบันคุณครูย้ายมาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมครูก็ตั้งใจขอที่จะสอนงานศิลปะ สักอย่าง ครูชอบงานเย็บผ้า และงานเย็บผ้าบำบัดเด็กสมาธิสั้นได้จริง ครูก็ขอสอน งานช่างประดิษฐ์ด้วยงานผ้า  มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่ออยากให้นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมมีสมาธิมากยิ่งขึ้น

 

DSC02725 DSC02863 DSC02885

 

 


 

 

หากต้องการส่งเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้มาบำบัด

 

  • ขั้นแรกเราต้องนัดผู้ปกครองเด็ก  (พ่อ  แม่  เด็ก) มาพูดคุยกัน ประมาณ 2-7 วัน เพื่อให้ครูผู้ฝึกทราบรายละเอียดของครอบครัวเด็ก ถ้าเด็กยอมอยู่กับครูผู้ฝึกเราก็ฝึกทันที
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึก 1 ชั่วโมง /200 บาท ส่วนใหญ่นักเรียนได้รับการฝึกแล้วพัฒนาการดีขึ้น ทางศูนย์จะติดตามการเรียนของเด็กกับทางโรงเรียนด้วยเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็ก
  • ดำเนินงานโดย นางจีรภัทร  เลิศวิมลลักษณ์  ศูนย์หัตถศิลป์  149 หมู่ 7  ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000  โทร 037-321131  , 081-0099383