Search

Information

จุดมุ่งหมาย

 

จุดมุ่งหมายของเอกสารประกอบการสอน


1. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานประดิษฐ์ ใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต


2. นักเรียนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับวัย สามารถใช้วัสดุเหลือใช้และทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า