Search

Information

คำอธิบายรายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา ง 20215


มัธยมศึกษาตอนต้น


ช่างประดิษฐ์ของใช้ด้วยผ้า     1 หน่วยการเรียน   40 คาบ


การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า เพื่อการสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และทำงานพร้อมกันอย่างมีความสุข มีวินัยในตนเองและมีทักษะในการแก้ปัญหาในงานประดิษฐ์ที่ตนเองได้ทำขึ้น ใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างคุ้มค่าในงานประดิษฐ์ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการสร้างงานในชีวิตประจำวันหรืองานอาชีพจากวัสดุท้องถิ่นวัสดุเหลือใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ และปลอดภัยในเรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์ตามงานที่ตนเองออกแบบสร้างสรรค์


ผลการเรียนรู้1.ความหมาย ประเภทและประโยชน์ของงานประดิษฐ์

2.อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในงานประดิษฐ์

3.การรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ

4.วิธีการเย็บพื้นฐาน

5.ฝึกปฏิบัติการเย็บพื้นฐาน

6.การออกแบบงานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า

7.การฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์จากผ้าประเภทของใช้ หมอนปักเข็ม

8.การฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์จากผ้าประเภทของใช้ กระเป๋าใส่สตางค์

9.การฝึกปฏิบัติงานประดิษฐ์จากผ้าประเภทของใช้ กล่องใส่ปากกา

10.การฝึกปฏิบัติงานทำพวงกุญแจจากผ้า

 

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ

4 คาบ

4 คาบ

4 คาบ

8 คาบ

6 คาบ

6 คาบ

 

รวม
 

40 คาบ