Search

Information

คำชี้แจง

 

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียน ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานที่เตรียมไปสู่งานอาชีพ (ช่างประดิษฐ์ของใช้จากผ้า )ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้น มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

 

เอกสารฉบับนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ

 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. สาระสำคัญ
3.ใบความรู้
4.ใบงาน
5. ข้อเสนอแนะ
6. แบบฝึกหัด
7. แบบทดสอบหลังเรียน

 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ใช้กับนักเรียนประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 5+6 กลุ่ม กลุ่มละ 6-7 คน

 

 

การใช้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้


ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
ขั้นที่ 5 ทดสอบหลังเรียน

 

สิ่งที่ครูต้องเตรียมก่อนสอน


1.ศึกษาเนื้อหาและแผนการสอนอย่างละเอียด

2.ต้องเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น

    • รูปภาพ
    • ตัวอย่างของจริง
    • แหล่งเรียนภายในและนอกโรงเรียน