Search

Information

คำชี้แจง

 

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ จัดทำเพื่อเป็นแนวทางให้ครูและนักเรียน ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานที่เตรียมไปสู่งานอาชีพ (ช่างประดิษฐ์ของใช้จากผ้า) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จัดทำขึ้น มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

เอกสารฉบับนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ


1. แบบทดสอบก่อนเรียน
2. สาระสำคัญ
3.ใบความรู้
4.ใบงาน
5. ข้อเสนอแนะ
6. แบบฝึกหัด
7. แบบทดสอบหลังเรียน

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ใช้กับนักเรียนประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 5-6 กลุ่ม กลุ่ม ละ 5-6 คน
    

การใช้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 ขั้น ดังนี้


ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนเรียน
ขั้นที่ 2 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป
ขั้นที่ 5 ทดสอบหลังเรียน

 


สิ่งที่ครูต้องเตรียมก่อนสอน


1. ศึกษาเนื้อหาและแผนการสอนอย่างละเอียด
2. ต้องเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น

  • รูปภาพ
  • ตัวอย่างของจริง
  • แหล่งเรียนภายในและนอกโรงเรียน