Search

Information

รายงาน LD

 

รายงานการวิจัยการศึกษาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่บกพร่องด้านการเรียนรู้ที่ได้รับการสอนประกอบการใช้แบบฝึก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หน้าแรก เขียนโดย Admin Krit.P 2631
คำนำ เขียนโดย Admin Krit.P 255726
บทคัดย่อ เขียนโดย Admin Krit.P 16859
แบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน เขียนโดย Admin Krit.P 6840
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เขียนโดย Admin Krit.P 70648
ความมุ่งหมายของการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 13366
ความสำคัญของการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 9751
ขอบเขตของการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 100503
นิยามศัพท์เฉพาะ เขียนโดย Admin Krit.P 64527
กรอบแนวคิดในการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 12521
สมมุติฐานในการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 9087
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Admin Krit.P 19664
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 9168
การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ เขียนโดย Admin Krit.P 7581
แบบแผนการทดลอง เขียนโดย Admin Krit.P 29406
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล เขียนโดย Admin Krit.P 11086
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนโดย Admin Krit.P 6232
ผลการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 5700
อภิปรายผล เขียนโดย Admin Krit.P 4602
ข้อเสนอแนะ เขียนโดย Admin Krit.P 4173
บรรณานุกรม เขียนโดย Admin Krit.P 5509
ภาคผนวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เขียนโดย Admin Krit.P 3046