Search

Information

บทบาทของครู

 


1. ครูสำรวจจำนวนนักเรียน เพื่อความสะดวกในการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม

2. ครูแจกเอกสารประกอบการสอนให้กับนักเรียนทุกคน

3. ครูเป็นผู้นำเข้าสู่บทเรียน หรืออภิปรายร่วมกับนักเรียน

4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้ทราบว่ามีความรู้เรื่องที่จะเรียนมากน้อยเพียงใด ถ้าทำข้อใดไม่ได้ให้เว้นไว้แล้วย้อนกลับมาทำใหม่ ผู้เรียนต้องซื่อสัตย์ไม่เปิดดูคำตอบก่อน

5. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ให้ละเอียด ผู้สอนอธิบายเพิ่มเติม ซักถามความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนศึกษาใบงาน ข้อควรปฏิบัติในการใช้ใบงาน

6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในใบงาน

7. ครูควรอยู่ในห้องเรียนในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรม เพื่อดูการทำงานของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

8. ควรให้คำแนะนำในขณะที่ผู้เรียนทำกิจกรรม ไม่ควรพูดเสียงดัง ควรให้คำแนะนำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อไม่ให้รบกวนกิจกรรมนักเรียนกลุ่มอื่น ๆ

9. ควรให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด

10. หลังจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเสร็จแล้วควรมีการสรุปบทเรียนและเสนอผลงาน โดยนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มมาสรุปบทเรียนและปัญหาที่พบขณะทำกิจกรรมนั้น ๆ

11. ครูควรแนะนำนักเรียนให้จดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละเล่ม

12. เมื่อนักเรียนสรุปบทเรียนแล้ว ให้ทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเพื่อครูจะได้เปรียบเทียบความก้าวหน้าของนักเรียนว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นเท่าใด

13. ครูควรสรุปบทเรียนทั้งหมดอีกครั้ง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมในครั้งต่อไป

14. การประเมินผลการเรียน

14.1 ผลการทดสอบจากการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
14.2 ผลจากการทำแบบฝึกหัดในแต่ละเล่ม
14.3 ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมภาคปฏิบัติในแต่ละเล่ม