NWK-Library

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
อีเมล พิมพ์ PDF

 

หนังสือของห้องสมุดจัดหมวดหมู่โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ จำแนกเป็น

 

 1. หนังสือทั่วไป จัดอยู่ในชั้นเปิดที่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดสามารถเลือกหยิบอ่านได้ความสนใจ เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือ
 2. หนังสือจอง มีสัญลักษณ์  จ จัดไว้ชั้นเปิด สามารถเลือกหยิบอ่านตามความสนใจ
 3. หนังสือคู่มือเตรียมสอบ มีสัญลักษณ์ ตส เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดแยกชั้นเฉพาะเตรียมสอบทุกวิชา
 4. หนังสือแบบเรียน มีสัญลักษณ์ บ เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ จัดไว้ในมุม แบบเรียน
 5. หนังสือสำหรับเด็ก เยาวชน มีสัญลักษณ์ ย แทนเลขเรียกหนังสือจัดไว้ในมุมเยาวชนนวนิยาย เรื่องสั้น
 6. นังสือนวนิยาย เรื่องสั้น มีสัญลักษณ์ น , รส แทนเลขเรียกหนังสือ จัดตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง จัดไว้ในมุมเยาวชน นวนิยาย
 7. หนังสืออ้างอิง มีสัญลักษณ์ อ เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือไว้ในชั้นเปิด จัดอยู่ในห้องอ้างอิง
 
AddThis Social Bookmark Button

AUTO LIBRARY

Photo Gallery


login

Gmail connect

 • ใช้บัญชี Gmail เข้าระบบได้

Facebook connect

 • ใช้บัญชี facebook เข้าระบบได้

twitter

 • ใช้บัญชี twitter เข้าระบบได้ (ใช้ E-mail ที่ใช้สมัคร twitter เป็น username)