สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด
พิมพ์

 

หนังสือของห้องสมุดจัดหมวดหมู่โดยใช้ระบบทศนิยมดิวอี้ จำแนกเป็น

 

  1. หนังสือทั่วไป จัดอยู่ในชั้นเปิดที่ผู้ใช้บริการของห้องสมุดสามารถเลือกหยิบอ่านได้ความสนใจ เรียงตามลำดับเลขเรียกหนังสือ
  2. หนังสือจอง มีสัญลักษณ์  จ จัดไว้ชั้นเปิด สามารถเลือกหยิบอ่านตามความสนใจ
  3. หนังสือคู่มือเตรียมสอบ มีสัญลักษณ์ ตส เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดแยกชั้นเฉพาะเตรียมสอบทุกวิชา
  4. หนังสือแบบเรียน มีสัญลักษณ์ บ เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือ จัดไว้ในมุม แบบเรียน
  5. หนังสือสำหรับเด็ก เยาวชน มีสัญลักษณ์ ย แทนเลขเรียกหนังสือจัดไว้ในมุมเยาวชนนวนิยาย เรื่องสั้น
  6. นังสือนวนิยาย เรื่องสั้น มีสัญลักษณ์ น , รส แทนเลขเรียกหนังสือ จัดตามลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง จัดไว้ในมุมเยาวชน นวนิยาย
  7. หนังสืออ้างอิง มีสัญลักษณ์ อ เหนือเลขเรียกหนังสือ จัดเรียงตามเลขเรียกหนังสือไว้ในชั้นเปิด จัดอยู่ในห้องอ้างอิง