NWK-Library

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
กฤตภาค-จุลภาค
อีเมล พิมพ์ PDF

 

กฤตภาค  

 • ทางห้องสมุดตัดบทความจากหนังสือพิมพ์ วารสารล่วงเวลา มาทำกฤตภาค
 • ทางห้องสมุดกำหนดให้หัวเรื่อง
 • หัวเรื่องเดียวกันไว้ในแฟ้มเดียวกัน
 • นำแฟ้มกฤตภาคใส่ไว้ในตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก
 • เรียงแฟ้มตามลำดับตัวอักษรหัวเรื่องหน้าลิ้นชักจะเขียนตัวอักษรกำกับไว้


จุลสาร

 • เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก อาจจะเป็นแผ่นพับให้ความรู้เพียงเรื่องเดียว
 • ข้อมูลที่ทันสมัยทางห้องสมุดจะจัดบริการคือรับจุลสารเข้าแฟ้ม
 • กำหนดหัวเรื่องแฟ้มจุลสาร
 • นำแฟ้มจุลสารที่มีหัวเรื่อง เดียวกับกฤตภาค ไว้ในตู้เหล็กเดียวกัน
 • ทางห้องสมุดลงข้อมูลทั้งหมดในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสืบค้นต่อไป
 
AddThis Social Bookmark Button

AUTO LIBRARY

Photo Gallery


login

Gmail connect

 • ใช้บัญชี Gmail เข้าระบบได้

Facebook connect

 • ใช้บัญชี facebook เข้าระบบได้

twitter

 • ใช้บัญชี twitter เข้าระบบได้ (ใช้ E-mail ที่ใช้สมัคร twitter เป็น username)