NWK-Library

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
การใช้หนังสืออ้างอิง
อีเมล พิมพ์ PDF

 

หนังสืออ้างอิง

 • หนังสืออ้างอิงใช้ประกอบการค้นคว้าเพื่อหาคำตอบที่ต้องการในเวลาอันรวดเร็วและค้นคว้าบางหัวข้อ หรือ เนื้อหาที่ต้องการเท่านั้น  หนังสือประเภทนี้ไม่อนุญาตยืมออกจากห้องสมุด

พจนานุกรม (Dictionary)

 • หนังสือที่รวบรวมคำ ให้ความหมายของคำ การสะกด การออกเสียง คำพ้อง คำตรงข้าม วิธีใช้คำ แบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่
 1. พจนานุกรมทั่วไป คือ หนังสือรวมคำที่มีใช้คำทั่วๆไป
 2. พจนานุกรมเฉพาะวิชา คือหนังสือรวมคำศัพท์ที่ใช้ในวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ

 

สารานุกรม (Encyclopedias)

 • เป็นหนังสือรวบรวมความรู้ อธิบายเรื่องราวทุกหัวข้อและทุกสาขาวิชา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ แบ่งได้ 2 ประเภท คือสารานุกรมทั่วไป และสารานุกรมเฉพาะวิชา
 
AddThis Social Bookmark Button

AUTO LIBRARY

Photo Gallery


login

Gmail connect

 • ใช้บัญชี Gmail เข้าระบบได้

Facebook connect

 • ใช้บัญชี facebook เข้าระบบได้

twitter

 • ใช้บัญชี twitter เข้าระบบได้ (ใช้ E-mail ที่ใช้สมัคร twitter เป็น username)