ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM
Union Library Management
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ห้องสมุดที่ใช้ระบบ ULibM

1. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (Version 5)

2. มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์กรุงเทพฯ (Version 4)

3. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (version 4)

4. โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (โรงเรียนในฝัน) (version 4)

5. โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

6. โรงเรียนพนมไพรพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดร้อยเอ็ด)

7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้วฯ จังหวัดยโสธร

8. โรงเรียนเมืองวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

10. โรงเรียนเขาสวนกวาง (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดขอนแก่น

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

12. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 21 แห่ง

13. โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ (โรงเรียนในฝัน) จังหวัดมหาสารคาม


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright [2011]. All Rights Reserved.